ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചുതിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെൺത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മുരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവർ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. 


മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകർ, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തിൽ

 • Atorvastatin Tablets IP 20mg: M/s. Morepen Laboratories Ltd, Unit V, Plot No.12C, Sector-2, Parwanoo, Distt. Solan, H.P-173220, C-110831, February 2024, 
 • Rabeprazole Gastro-Resistant Tablets IP 20mg: M/s Nutra Life Healthcare Pvt. Ltd, Plot No.44,45, Shivganga, Industrial Estatem Lakeshwari, Bhagwanpur, Roorkee, Uttarakhand, NLT-40321, June 2023, 
 • Amoxycillin Oral Suspension IP:, M/s. Kerala State Drugs & Pharmaceuticals Ltd, Kalavoor.P.O, Alappuzha-688522, X71161, February 2023, 
 • Pantoprazole for Inj. BP 40mg: M/s. Vivek Pharmachem (India) Ltd, NH-8, Chimanpura, Amer, Jaipur-303102, PPI20101, July 2022, 
 • Cetirizine Hydrochloride Phenylephrine, Hydrochloride and Paracetamol Tablets: M/s. Live wel Healthcare, Plot No. 80-A-1, EPIP1, Jharmajri, Baddi, Dist. Solan-173205 (H.P), LGT-210116, October 2022, 
 • Amlodipine and Atenolol Tablets: M/s Tulbros Formulations, Plot No. 91, Sector-11 DC,IIE Pantnagar, SIDCUL, U.S Nagar-263153 (Uttarakhand), ZPATT205, February 2023, 
 • Amlodipine 5mg and Hydrochlorothiazide 12.5mg Tablets: M/s. Talent Healthcare, 66-67, Sector-6A, SIDCUL, IIE, Haridwar-249403, Uttarakhand, N2004063, March 2023, 


 • Telmisartan Tablets IP 40mg: M/s. Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd, 16-17, EPIP, SIDCO, Kartholi, Bari Brahmana, Jammu-181133, 218521031, August 2023, 
 • Aspirine Gastro-Resistant Tablets IP 75mg: M/s. Kerala State Drugs & Pharmaceuticals Ltd, Kalavoor.P.O, Alappuzha- 688522, ET1015, February 2023, 
 • Atorvastatin Tablets IP CASIMORE 40mg: M/s. Amsterlabs, Unit-II, Hilltop, Industrial Estate, Vill.Bhatauli, Kalan, Baddi, Distt. Solan, H.P, AJT953, September 2023,
 • Glimepiride Tablets IP 2mg: Ved Lifesaverse Pvt Ltd, A-3, Sara Industrial Estate, Rampur, Selaqui, Dehradun-248197 (Uttarakhand), VL20198002, November 2022,
 • Amoxycillin Oral Suspension IP: M/s. Kerala State Drugs & Pharmaceuticals Ltd, Kalavoor.P.O, Alappuzha- 688522, X70053, April 2022, 
 • Amoxycillin Oral Suspension IP: M/s. Kerala State Drugs & Pharmaceuticals Ltd, Kalavoor.P.O, Alappuzha- 688522, X70056, April 2022, 
 • Iron and Folic Acid Syrup IP (20mg+0.1mg): Nestor Pharmaceuticals Ltd, 11 Western Extension Area, Faridabad-121001, IRSY-311, June 2023, 
 • Iron and Folic Acid Syrup IP (20mg+0.1mg): Nestor Pharmaceuticals Ltd, 11 Western Extension Area, Faridabad-121001, IRSY-205, March 2023, 
 • Rabeprazole Sodium Tablets IP Dr. Rab: Proceed Formulations 17, Industrial Area, Morthikri, Ramgarh, Derabassi Road, Derabassi-140201, PFT-815, August 2023,
 • Rosuvastatin Tablets IP, Rosuveto-5mg: Mayasha Lifescience, HB 86, Villiage- Bhatian, Nalagarh, District Solan, (HP), MDT-632, July 2022, 
 • Diazepam Tablets IP: Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd, Kalavoor, Alappuzha, Kerala, H1 1207, August 2024, 
 • Amoxycillin Oral Suspension IP: Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd, Kalavoor, Alappuzha, Kerala, X71120, August 2022, 
 • Glimepiride and Metformin Hydrochloride Prolonged Release Tablets IP 'Glitan MF2', Krebz Healthcare Pvt Ltd, No. 2/5, Kanniamman Nagar, 6th Street, Vanagaram, Chennai-600095, TGM103, March 2023.
Previous Post Next Post