കാണ്മാനില്ല.എളേറ്റിൽ:ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന നിദ ഫാത്തിമ ( പൂപ്പൊയിൽ - മങ്ങാട് ),
നിദ ഫാത്തിമ (മുള്ളുക്കണ്ടി - ചളിക്കോട്) എന്നിവരെ 22-05-2024 രാവിലെ മുതൽ കാണ്മാനില്ല.
ഇവരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുന്നവർ ബാലുശ്ശേരി /കൊടുവള്ളി പോലീസിലോ, താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ വിവരം അറിയിക്കുക. 
Ph: +918086758414 (മജീദ്)
Previous Post Next Post