അറിയിപ്പ്: ജലവിതരണം മുടങ്ങും


കോഴിക്കോട്:കേരള അതോറിറ്റിയുടെ പെരുവണ്ണാമൂഴി ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണി നടക്കുന്നതിനാൽ 28/01/2022 വെള്ളിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലും, ബാലുശ്ശേരി, നന്മണ്ട, കാക്കൂർ, പെരുമണ്ണ, ഒളവണ്ണ, ബേപ്പൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ, കടലുണ്ടി, കക്കോടി, കുന്നമംഗലം, നരിക്കുനി, കുരുവട്ടൂർ, തലക്കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം പൂർണമായി മുടങ്ങുമെന്ന് അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഹെർക്സ് സബ്ഡിവിഷൻ, പെരുവണ്ണാമൂഴി അറിയിക്കുന്നു.


Previous Post Next Post